Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Theo Tekst + Fotografie

 

De journalist/tekstschrijver/fotograaf, hierna te noemen leverancier, levert volgens de onderstaande voorwaarden aan de opdrachtgever, hierna te noemen afnemer. Richtlijn hierbij zijn de leveringsvoorwaarden van de sectie freelance van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, KvK 3374.

 

 1. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Steeds zijn hierbij dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.
 2. Kilometerkosten à €. 0,19 worden berekend voor gemaakte kilometers bij bestemmingen buiten de bebouwde kom van Zwolle. Reisuren à een half uurloon worden berekend bij reizen buiten de bebouwde kom van Zwolle.
 3. Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd, worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen zeven dagen tegenbericht is ontvangen. Eventuele correcties na die termijn van zeven dagen worden apart gefactureerd. Bij actuele bijdragen zoals voor nieuwsmedia, geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.
 4. Wanneer de uitvoering van een opdracht meer dan één maand bestrijkt, is leverancier gerechtigd tussentijds de uren, gewerkt in betreffende maand, te factureren.
 5. Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een eenvoudige herziening bij de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.
 6. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.
 7. De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of (het voorstel voor) een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd.

Met uitzondering van specifieke nieuwsideeën, voorstellen voor interviews, reportages, analyses en dergelijke journalistieke bijdragen mag de afnemer de, in een volledig betaalde offerte vervatte ideeën zelf gebruiken en/of door een ander laten uitvoeren.

De kosten voor het gebruik van de uitgezonderde ideeën bedragen vijftig procent van de waarde van de eventuele opdracht volgens het tarief van de leverancier.

 1. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor acht dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.
 2. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.
 3. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 4. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving door onjuistheden of onzorgvuldigheden tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier. De afnemer vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.
 5. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. De leverancier behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.
 6. Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm, bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium. Indien de leverancier extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.
 7. Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van ten minste driemaal het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur, met als minimum de door de NVJ geadviseerde tarieven voor freelance journalisten en tekstschrijvers. Onder gebruik dat niet is overeengekomen, wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.
 8. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van ten minste honderd procent van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
 9. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de leverancier op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 10. De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van de leverancier om, in geval van een inbreuk op het auteursrecht, de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen. Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.
 11. Voor ideeën en tips van de leverancier die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever de leverancier een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.
 12. Auteur hanteert een minimumtarief van één uurloon per factuur, volgens het overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt het gebruikelijke tarief van de auteur, met als minimum de NVJ-adviestarieven.
 13. Een jaarlijkse prijsindexatie is van toepassing op geldende prijsafspraken tussen leverancier en opdrachtgever, en wordt automatisch doorberekend bij de eerstvolgende factuur in het nieuwe kalenderjaar.
 14. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.
 15. De betalingstermijn is veertien dagen na levering of, indien de leverancier wenst te factureren, veertien dagen na factuurdatum. Bij betaling langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichtte werk.

d.d. januari 2015